Grøn Kirkes strategi for 2018-2020

Baggrund og formål

Grøn Kirke er et netværk af kirker og kirkelige organisationer, der er forankret i Danske Kirkers Råd. Grøn Kirke netværket har en arbejdsgruppe (Grøn Kirke arbejdsgruppen), der koordinerer og promoverer Grøn Kirkes arbejde.

Grøn Kirkes formål er med et kirkeligt og teologisk udgangspunkt at inspirere og motivere til at tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer, som verden står overfor.

Grøn Kirke har siden 2009 arbejdet for at få kirker og kirkelige organisationer til prioritere klima- og miljøhensyn i hverdagen. Dette er sket ved hjælp af en 48-punkts tjekliste, som de enkelte kirker og kirkelige organisationer kan arbejde med og derigennem blive en del af Grøn Kirke netværket (se tjeklisten på www.gronkirke.dk under fanebladet ”Bliv Grøn”).

Grøn Kirke ser den aktuelle klima- og miljøkrise som et resultat af en krise, der også er spirituel og etisk. Derfor ønsker Grøn Kirke gennem hele sin virksomhed og med udgangspunkt i kristendommen at bidrage med teologiske perspektiver samt et religiøst-poetisk sprog, der italesætter naturen som andet og mere end en ressource samt mennesker som ansvarlige forvaltere af Guds skaberværk. Desuden ønsker vi i Grøn Kirke at sætte fokus på vores ansvar over for de ofte fattige og marginaliserede mennesker, der lider under klimaforandringernes konsekvenser.

Grøn Kirke har primært prioriteret at få kirker i tale gennem arrangementer, information, kampagner og stiftssamarbejder. Vi har i Grøn Kirke endvidere erfaret, at det er vigtigt at gøre sig relevant gennem projekter, som det for eksempel er sket i arbejdet med kirkernes jorder. Disse projekter kan bidrage til, at Grøn Kirke bliver set som en relevant aktør både i relation til kirker, kirkelige organisationer og ikke-kirkelige, ”grønne” organisationer.

Grøn Kirke tæller med udgangen af 2017 i alt 192 ’grønne’ kirker og 10 ’grønne’ kirkelige organisationer. Grøn Kirke har et fast samarbejde med Roskilde Stift og Aalborg Stift.

Strategisk fokus

Nærværende strategidokument lægger sig i forlængelse af strategien for 2016-2017, der prioriterede at bringe Grøn Kirke ’ud af den kirkelige silo’, det vil sige at fremme samarbejder også uden for kirkesamfundene og de kirkelige organisationer. For eksempel med ikke-kirkelige grupper og foreninger, der arbejder for en grøn omstilling af vores samfund.

Grøn kirke ønsker i 2018 - 2020 at tage udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af FNs medlemslande i september 2015. Følgende Verdensmål er umiddelbart relevante i vores sammenhæng: Nummer 7: ”Bæredygtig energi”, nummer 11: ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, nummer 12: ”Ansvarlig forbrug og produktion”, nummer 13: ”Klimaindsats”, nummer 14: ”Livet i havet” og nummer 15: ”Livet på land”. Danmark har som medlemsland forpligtet sig på at leve op til den bæredygtige udvikling, som verdensmålene lægger op til, og her vil Grøn Kirke gennem sin virksomhed gerne bidrage til, at dette sker.

Grøn kirke ønsker også at fremme den teologiske samtale i forhold til klima og miljø med en særlig vægt på håbet. Med en fremtid, der med klimaforandringernes stadig voldsommere konsekvenser tegner alt andet end lys, mener vi, at det er vigtigt, at vi fra kirkeligt hold formulerer os om håbet. Dels om det kristne håb og dels om de tegn på håb, som vi kan identificere.

Målsætninger

Overordnede mål

 • Fastholde og fremme et grønt engagement og ændret adfærd i en mere klimaansvarlig og bæredygtig retning blandt kirker og kirkelige organisationer.
 • Bidrage til viden om og fokus på de globale klimaforandringer og miljøudfordringer og årsagerne hertil. Særligt i forhold til teologiske refleksioner og perspektiver.
 • Være en relevant grøn aktør, der er synlig i såvel kirkelige som ikke-kirkelige, ’grønne’ netværk, og bidrage med perspektiver på problemstillinger omkring klima og miljø.

Målbare mål

 • Der er registreret 250 ’grønne’ kirker ultimo 2020.
 • Der er registreret 20 ’grønne’ kirkelige organisationer ultimo 2020.
 • Der er etableret fast samarbejde med 3 stifter ultimo 2020.
 • Der indgås 2 projekter/samarbejder med kirkelige og/eller ’grønne’ organisationer, som disse organisationer er tovholdere på.
 • Der udsendes nyhedsmails hver eller hver anden måned.
 • Grøn Kirkes hjemmeside og sociale medier opdateres løbende.
 • Der skrives artikler om Grøn Kirke eller Grøn Kirke holder oplæg 5 gange årligt
 • Der afholdes en konference med fokus på håb.

Hvordan når vi målet?

Der sker en styrkelse af den teologiske argumentation med særligt fokus på håbet.

Der satses på netværk og synlighed i relation til både kirker, kirkelige organisationer og ikke-kirkelige ’grønne’ organisationer.

Kirker, kirkelige organisationer og kirkelige grupper har adgang til og modtager relevant information om klima, miljø og handlingsmuligheder, blandt andet med udgangspunkt i de nye bæredygtighedsmål.

Der satses på samarbejdsopbyggende projekter, hvor Grøn Kirke er en relevant aktør både i relation til kirker, kirkelige organisationer og/eller ikke-kirkelige ’grønne' organisationer. Der fundraises til disse projekter. Grøn Kirke er blandt andet synlig på Danske Kirkedage.


Du kan downloade strategien som PDF-fil her: Strategi for Grøn Kirke 2018-20 (PDF)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0