Grøn Kirkes strategi for 2021-2023

Baggrund og formål 

Grøn Kirke er et netværk af kirker, kirkelige organisationer og skoler med kristent værdigrundlag, der er forankret i Danske Kirkers Råd. Grøn Kirke netværket har en arbejdsgruppe (Grøn Kirke arbejdsgruppen), der koordinerer og promoverer Grøn Kirkes arbejde.

 Grøn Kirkes formål er med et kirkeligt og teologisk udgangspunkt at inspirere og motivere til at tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer, som verden står overfor.

 Grøn Kirke har siden 2009 arbejdet for at få kirker og kirkelige organisationer til prioritere klima- og miljøhensyn i hverdagen. Dette er sket ved hjælp af en 48-punkts tjekliste, som de enkelte kirker og kirkelige organisationer kan arbejde med og derigennem blive en del af Grøn Kirke netværket. 

 Grøn Kirke ser de aktuelle klima- og miljøudfordringer som et resultat af en krise, der også er spirituel og etisk. Derfor ønsker Grøn Kirke gennem hele sin virksomhed og med udgangspunkt i kristendommen at bidrage med teologiske perspektiver samt et religiøst-poetisk sprog, der italesætter naturen som andet og mere end en ressource samt mennesker som ansvarlige forvaltere af Guds skaberværk. Ligeledes ønsker vi i Grøn Kirke at sætte fokus på vores ansvar over for de ofte fattige og marginaliserede mennesker, der lider under klimaforandringernes konsekvenser. 

Grøn Kirke har primært prioriteret at få kirker i tale gennem arrangementer, information, kampagner og stiftssamarbejder. Vi har også forskellige projekter.

 Grøn Kirke tæller i december 2020 i alt 266 grønne kirker, 13 grønne kirkelige organisationer og 2 grønne skoler med kristent værdigrundlag. Grøn Kirke har et fast samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, Roskilde Stift, Aalborg Stift og et projektbaseret samarbejde med Århus stift. Derudover er der i perioden 2021 indgået samarbejde med Viborg stift også.

Strategisk fokus 

Nærværende strategidokument lægger sig i forlængelse af strategien for 2018-20, der bl.a. har prioriteret FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af FN’s medlemslande i september 2015. Grøn kirke har også søgt at fremme den teologiske samtale i forhold til klima og miljø med en særlig vægt på håbet - dels gennem konferencer og arrangementer, men også i information og artikler. 

For den nye periode 2021-23 ønsker Grøn Kirke at opprioritere forbindelsen mellem grøn teologi og praksis. Grøn Kirke ønsker også at integrere et dybere fokus på grøn teologi i forbindelse med vores fortsatte arbejde med Verdensmålene. Flere grønne kirker giver udtryk for, at det er svært at integrere skaberværket i gudstjenesten og snakke om verden, klima og miljø, bæredygtighed og biodiversitet i teologisk sammenhæng. Denne udfordring ønsker Grøn Kirke at imødekomme ved at udvikle grønt teologisk inspirationsmateriale, afholde arrangementer og konferencer med fokus på dette og inkorporere det i artikler, klummer og anden information, der udgår fra Grøn Kirke. Vi arbejder ligeledes på at opstarte et samarbejde med fx Areopagos og at netværke med Nordic Ecumenical Green Network, ECEN og andre relevante aktører omkring emnet, ligesom det også skal holdes for øje i vores deltagelse på Himmelske Dage. Undervisningsmateriale og kurser omkring emnet grøn teologi skal bl.a. kunne koble teologi og praksis – at der er en selvfølgelig sammenhæng mellem disse to. Der ligger i grøn teologi også et selvarbejde, som skal belyses – en opgave for kirker, organisationer og skoler men bestemt også for enkeltpersoner. 

Vi vil fortsætte med arbejdet omkring bæredygtighed på kirkegården, som er højaktuelt for tiden. Dette kan tage udgangspunkt i og også kobles til grøn teologi gennem forståelse for og omsorg for naturen, ligesom det også har et helt konkret praktisk fokus.

Når vi taler om grøn teologi tænker vi på:

 • taknemmelighed
 • håb
 • forundring 
 • det spirituelle
 • ydmyghed
 • mod
 • ansvar
 • nysgerrighed
 • forandring
 • kærlighed

 • Disse begreber uddyber noget af det, som vi forstår ved grøn teologi og vil skinne igennem, når vi arbejder med grøn teologi i de konkrete projekter.

  Målsætninger 

  Overordnede mål

  1. Fastholde og fremme et grønt engagement og ændret adfærd i en mere klimaansvarlig og bæredygtig retning blandt kirker og kirkelige organisationer. (Målbare mål A-F)

  2. Bidrage til viden om og fokus på handlemuligheder i relation til de globale klimaforandringer og miljøudfordringer - særligt i forhold til teologiske refleksioner og perspektiver. (Målbare mål G-J)

  3. Være en relevant grøn aktør, der er synlig i såvel kirkelige som ikke-kirkelige, grønne netværk, og bidrage med perspektiver på problemstillinger omkring klima og miljø i kirkerne. (Målbare mål K-N)

   Målbare mål

       A. Der er registreret 400 grønne kirker, hvoraf 120 grønne kirker har indgået partnerskabsaftale ultimo 2023.
       B. Der er registreret 20 grønne kirkelige organisationer ultimo 2023.
       C. Der er registreret 10 grønne skoler med kristent værdigrundlag ultimo 2023.
       D. Der er registreret 30 grønne kirkegårde ultimo 2023.
       E. Der er etableret et samarbejde med 5 stifter ultimo 2023.
       F. Facilitering og opkvalificering af Grøn Kirkes frivillige konsulenter ved årligt møde.
       G. Der udsendes nyhedsmails hver eller hver anden måned med bl.a. inspirationsmateriale om grøn teologi og praksis.         

  H. Grøn Kirkes hjemmeside og sociale medier opdateres løbende.
        I. Der afholdes en konference/event/kursus hvert år med fokus på grøn teologi
        J. Facilitering af ERFA-grupper omkring emner fra Grøn Kirke i alle stifter.
       K. Grøn Kirke er med til at skabe og lave en udgivelse om grøn teologi – tekster, bønner, meditationer. Det kan ske i                   samarbejde med Nordic Ecumenical Green Network eller andre interessenter.
       L. Grøn Kirke skal være synlig og til stede i både samarbejde og med eget initiativ på Himmelske Dage 2022.
       M. Grøn Kirke (sekretariat, arbejdsgruppe og frivillige konsulenter) holder foredrag, eller på anden måde repræsenterer            Grøn Kirke, 3 gange årligt i forskellige kirkelige og ikke-kirkelige sammenhænge.
       N. Der indgås 2 projekter/samarbejder med kirkelige og/eller grønne organisationer.

  Hvordan når vi målet?

  Der sker en styrkelse af den teologiske argumentation med særligt fokus på grøn teologi og bæredygtighed. Dette vil bl.a. ske gennem samarbejder med forskellige organisationer og netværks eller gennem projekter, som køres i Grøn Kirke regi. Desuden lanceres en partnerskabsordning, hvor kirker i netværket har mulighed for at arbejde dybere med den grønne dagsorden. Dette er med til at styrke netværket og Grøn Kirkes økonomi, så vi i større grad kan udvikle nye initiativer og arrangementer.

  Der satses på netværk og synlighed i relation til både kirker, kirkelige organisationer og ikke-kirkelige grønne organisationer.  Ligeledes satses der på samarbejdsopbyggende projekter, hvor Grøn Kirke er en relevant aktør både i relation til kirker, kirkelige organisationer og/eller ikke-kirkelige ’grønne' organisationer. Der fundraises til disse projekter.

  Kirker, kirkelige organisationer og skoler med kristent værdigrundlag har adgang til og modtager relevant information om klima, miljø og handlingsmuligheder, blandt andet med udgangspunkt i grøn teologi og med fokus på bæredygtighed. Dermed synliggøres koblingen mellem teologi og praksis, som er Grøn Kirkes særkende.

  Du kan downloade strategien som PDF her