Grøn Kirkes strategi for 2024-2026

Strategi for Grøn Kirke 2024-26

Baggrund og formål
Grøn Kirke er et netværk af kirker, kirkelige organisationer og skoler med kristent værdigrundlag, der er forankret i Danske Kirkers Råd. netværket har en arbejdsgruppe (Grøn Kirke arbejdsgruppen), der koordinerer og promoverer Grøn Kirkes arbejde.
Grøn Kirkes formål er med et kirkeligt og teologisk udgangspunkt at inspirere og motivere til at tage et medansvar for den klima-, miljø- og biodiversitetskrise, som verden står i.

Grøn Kirke har siden 2009 arbejdet for at få kirker, kirkelige organisationer, kirkegårde og skoler med kristent værdigrundlag til at prioritere klima-, miljø- og biodiversitetshensyn i hverdagen. Dette sker ved hjælp af en 50-punkts tjekliste, som de enkelte kirker, kirkelige organisationer, kirkegårde og skoler kan arbejde med og derigennem blive en del af netværket Grøn Kirke.

Grøn Kirke ser den aktuelle klima-, miljø- og biodiversitetskrise som et resultat af en krise, der også er spirituel og etisk. Derfor ønsker Grøn Kirke gennem hele sin virksomhed og med udgangspunkt i kristen-dommen at bidrage med teologiske perspektiver samt et religiøst-poetisk sprog, der italesætter naturen som andet og mere end en ressource samt mennesker som ansvarlige forvaltere af Guds skaberværk. Ligeledes ønsker vi i Grøn Kirke at sætte fokus på vores ansvar over for de mennesker, der lider mest under klimaforandringernes konsekvenser globalt.
Grøn Kirke har primært prioriteret at få kirker i tale gennem arrangementer, information, kampagner og stiftssamarbejder. Derudover har vi også forskellige projekter.

Grøn Kirke tæller i december 2023 i alt 370 grønne kirker, 88 grønne kirkegårde, 17 grønne kirkelige organisationer og 4 grønne skoler med kristent værdigrundlag. Grøn Kirke har et fast samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, Roskilde Stift, Aalborg Stift, Viborg Stift og et projektbaseret samarbejde med Aarhus stift. Desuden har vi en tæt kontakt med Folkekirkens Grønne Omstilling, ligesom vi også lader os inspire-re igennem samarbejdet i Nordic Ecumenical Green Network.

Strategisk fokus
Nærværende strategidokument lægger sig i forlængelse af strategien for 2021-23, der bl.a. har prioriteret FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af FN’s medlemslande i september 2015. Grøn Kirke har også søgt at fremme den teologiske samtale i forhold til klima og miljø med en særlig vægt på koblingen mellem teologi og praksis - dels gennem konferencer og arrangementer, dels i information og artikler.

For den nye periode 2024-26 ønsker Grøn Kirke at sætte et fornyet fokus på grøn teologi udfoldet i for-skellige sammenhænge. Det være sig i forhold til kirkens arbejde med børn og unge samt det diakonale arbejde, ligesom også det globale perspektiv belyser vigtige vinkler. Mange kirker har allerede et børne- og ungdomsarbejde, et socialt/diakonalt arbejde eller fokus på et globalt arbejde, og vi ønsker at være med til at inspirere til, hvordan dette arbejde også kan have grønne dimensioner. Det kan være gennem et fokus på bæredygtig og klimavenlig mad til diverse fællesspisninger, det kan være gennem aktivitets-forslag og udviklet materiale (gerne i samarbejde med andre), eller det kan være ved at afholde arran-gementer og konferencer med fokus på dette og inkorporere det i artikler, klummer og anden informati-on, der udgår fra Grøn Kirke. Al denne inspiration skal have et lokalt realiseringspotentiale men et globalt perspektiv.
 
Vi vil desuden fortsætte arbejdet med bæredygtighed på kirkegården (og kirkens jorder), som forbliver højaktuelt. Koblingen mellem fokus på det praktisk orienterede arbejde på kirkegården kan kobles til det mere teologiske perspektiv via et fokus på grøn diakoni. Med grøn diakoni forstås både omsorgen for naturen for naturens egen skyld og en forståelse af naturen som noget særligt, der kan bidrage positivt på menneskers mentale helbred.
 
Målsætninger
Overordnede mål
1. Fastholde og fremme et grønt engagement og ændret adfærd i en mere klimaansvarlig og bæredygtig retning blandt kirker, kirkegårde, kirkelige organisationer og skoler med kristent værdigrundlag. (Målbare mål A-E)
2. Bidrage til viden om og fokus på handlemuligheder i relation til de globale klimaforandringer og miljøud-fordringer - særligt i forhold til teologiske refleksioner og perspektiver. (Målbare mål F-H)
3. Være en relevant grøn aktør, der er synlig i såvel kirkelige som ikke-kirkelige, grønne netværk, og bidrage med perspektiver på problemstillinger angående klima og miljø i kirkerne. (Målbare mål I-K)
Målbare mål
A. Der er registreret 500 grønne kirker, hvoraf 50 grønne kirker har indgået partnerskabsaftale ultimo 2026.
B. Der er registreret 20 grønne kirkelige organisationer ultimo 2026.
C. Der er registreret 10 grønne skoler med kristent værdigrundlag ultimo 2026.
D. Der er registreret 200 grønne kirkegårde ultimo 2026.
E. Der er etableret et samarbejde med 5 stifter ultimo 2026.
F. Der udsendes nyhedsmails hver eller hver anden måned med bl.a. inspirations-materiale om grøn teologi og praksis. Grøn Kirkes hjemmeside og sociale medier opdateres løbende.
G. Der afholdes en årskonference og derudover events/kurser/oplæg/webinarer hvert år med fokus på grøn teologi, unge, globalt fokus og diakoni.
H. Grøn Kirke er med til at udvikle et materiale om grøn teologi – tekster, bønner, meditationer. Det kan ske i samarbejde med andre interessenter.
I. Grøn Kirke skal være synlig og til stede i både samarbejde og med eget initiativ på Himmelske Dage 2025 (og igennem samarbejde til stede ved Folkemødet, Naturmødet og evt. Klimafolkemødet).
J. Grøn Kirke (sekretariat, arbejdsgruppe og frivillige konsulenter) holder foredrag, eller repræsenterer Grøn Kirke på anden måde, i forskellige kirkelige og ikke-kirkelige sammenhænge.
K. Der indgås 2 projekter/samarbejder med kirkelige og/eller grønne organisationer.

Hvordan når vi målene?
Grøn Kirkes sekretariat skal på hjemmesiden arbejde på synligheden og anvendeligheden af det allerede tilgængelige materiale samt det nye materiale der udvikles, så det er nemt at tilgå og bruge for den enkelte kirke eller person. Sekretariatet og Grøn Kirke skal indsamle og udvikle viden, materialer og information om grøn teologi udfoldet med fokus på børn og unge, diakoni og det globale perspektiv. Dette vil bl.a. ske gennem samarbejder med forskellige organisationer og netværker eller gennem projekter, som køres i Grøn Kirkes regi.

Grøn Kirke vil satse på netværk og synlighed i relation til både kirker, kirkelige organisationer og ikke-kirkelige grønne organisationer. Ligeledes satser vi på samarbejdsopbyggende projekter, hvor Grøn Kirke er en relevant aktør i relation til kirker, kirkelige organisationer og/eller ikke-kirkelige grønne organisationer. Sekretariatet fundraiser til disse projekter.

For at styrke det nationale og lokale netværk af grønne kirker og kontakten til ”ikke-grønne” kirker holder vi fast i vores årlige, nationale konference, hvor relevante temaer udforskes, ligesom mindre mere lokalt orienterede temaaftner eller kurser prioriteres. For at styrke det internationale perspektiv samarbejder vi med Folkekirkens Nødhjælp, deltager aktivt i Nordic Ecumenical Green Network og orienterer os i det kirkelige klima- og miljøarbejde i ECEN (European Christian Environmental Network) samt Kirkernes Verdensråds arbejde.

Du kan downloade strategien som PDF her