OM VARMEPUMPER

Hvad er en varmepumpe?

Med en varmepumpe kan du udnytte energien i jorden eller luften til at opvarme boligen. Varmepumper er i dag både et økonomisk og et miljømæssigt godt alternativ til almindelige opvarmningsformer som olie og gas.

En varmepumpe er et varmeanlæg, som optager varmeenergi fra varmekilder med et lavt temperaturniveau (jorden eller luften). Via et lukket kredssystem med et kølemiddel og en kompressor kan varmen omsættes til et højere temperaturniveau, som kan anvendes til opvarmningsformål. Processen er den samme som i et køleskab, men hvor der, i stedet for at føre energi ud af køleskabet, føres energi ind i en bygning.

Der benyttes el til at drive en varmepumpe, men effektiviteten i en varmepumpe gør, at man kan udnytte energien, så der kun bruges 1/3 eller 1/4 af den el, der ville være blevet brugt, hvis boligen blev opvarmet med ren el uden bruge af en varmepumpe.

Jordvarme

Jordvarmeanlægget består hovedsagligt af en jordslange, der graves ned i haven og en varmepumpe, der stilles op indendørs. Når solen skinner, opvarmes jorden og en masse energi bliver dermed lagret i de øverste jordlag. Denne energi trækkes ud af jorden via jordslangen og transporteres via en frostsikker væske ind til varmepumpen. Her omsætter varmepumpen varmen til en så høj temperatur, at det passer til bygningens radiatorer og vandhaner.

Det har stor betydning for varmepumpens effektivitet, hvilken jordtype slangerne lægges i. Er jorden meget sandet, er virkningsgraden ikke nær så god, som hvis det er en mere lerholdig jord. Dette skyldes, at det er fugten og de vandstrømninger, der er i jorden, som afgiver energien.

Luft-vand varmepumpe

En luft til vand varmepumpe udnytter varmen i udeluften til at producere varme og varmt vand i bygningen og kan fungere som eneste varmekilde. Varmepumpen består af en udedel og en indedel. Udedelen er en stor ventilator, der trækker luften forbi varmepumpen. I indedelen overføres varmen til centralvarmeanlægget, hvorefter den kan ledes ud i bygningens radiatorer, samt producere det varme brugsvand.

Vær opmærksom på placeringen af udedelen, da den kan støje, især ved afrimning. Støjen er normalt ikke hørbar indenfor, hvis døre og vinduer er lukkede, men undgå at placere den under f.eks. soveværelsesvinduet eller på terrassen, hvor den kan være generende om sommeren. For ikke at genere naboen bør den også placeres 5-10 meter fra skel, men her skal man huske at undersøge om støjgrænserne i skel er overholdt.

Luft-luft varmepumpe

Luft til luft varmepumper udnytter energien i udeluften til at levere varme til bygningen i form af varm luft og er et miljøvenligt alternativ til opvarmning af bygninger med især elvarme. Herudover kan luft til luft varmepumper også have forskellige former for afrimningsfunktioner og for filtrering af luften, hvorved vira, fugt, skimmel og andre allergigener fjernes på en effektiv måde.

Luft til luft varmepumpen består normalt af en udedel, som monteres på bygningens ydervæg, og en indedel, som monteres på en indervæg i bygningen. Eftersom luft til luft varmepumper leverer sin varme som varm luft, vil den normalt kun kunne opvarme det rum, hvor indedelen er monteret, men kan også give et supplement til de øvrige tilstødende rum, hvis varmen kan fordeles via åbne døre eller lign. En luft til luft varmepumpe kan ikke lave varmt brugsvand.

Overvejes en luft-luft varmepumpe så vær opmærksom på støjniveauet fra både inde- og udedelen.

Luft-vand varmepumpe til kirke.
Foto Carsten Vejborg

Luft-vand vandpumpe