Jordvarme Sognehus / Graverfacilitet

JORDVARME I SOGNEHUS / GRAVERFACILITET

Jordvarme

Jordvarme kan være en udmærket løsning til sognehuse mv. af en vis størrelse. Investeringsomkostningerne er til gengæld for store i forhold til varmebehovet i de små graverfaciliteter og de helt små sognehuse.
Hvis der er mulighed for tilslutning til fjernvarme anbefales dette normalt frem for etablering af jordvarme.

Hvilke bygninger er egnede?

Bygningen bør være rimeligt velisoleret og med en normal tæthed, inden der installeres jordvarme. Det har stor betydning for økonomien i den daglige drift, at fremløbstemperaturen kan holdes så lav som mulig. Det er optimalt, hvis der er gulvvarme i det meste af bygningen, men det er ikke et krav.
Hvis der er radiatorer er det vigtigt, at de er dimensioneret tilstrækkeligt store. Dette vil normalt være tilfældet, hvis der er tale om en ældre bygning, som er renoveret og efterisoleret efter nutidens standarder, og hvor de gamle radiatorer er bevaret.
Hvis sognehuset kun benyttes lejlighedsvist, kan det være fornuftigt at sænke temperaturen nogle grader i de mellemliggende perioder. Det stiller dog ekstra krav til husets isoleringsgrad og til radiatorernes størrelse, hvis sognehuset skal kunne opvarmes til normal stuetemperatur på relativt kort tid ved hjælp af jordvarmen alene.

Jordslanger

Til et jordvarmeanlæg kræves et areal af en vis størrelse til nedgravning af jordslanger. Dette kan i nogle tilfælde være en udfordring. Som tommelfingerregel regnes med ca. 50 m jordslange svarende til et areal på 60 – 70 m2 pr. installeret kW varmepumpe. Den anbefalede slangelængde afhænger endvidere meget af jordbundsforholdene.
Hvis sognehuset ligger tæt på kirken, kan der være særlige udfordringer. Jordslangerne må naturligvis ikke nedgraves på kirkegården, så der skal være et passende areal til rådighed udenfor kirkediget. Vær opmærksom på, at museet altid skal underrettes inden gravearbejdet påbegyndes. Det er sandsynligt, at der kan være rester af arkæologisk eller historisk interesse i området tæt på kirken, hvis der er tale om en middelalderkirke. Hvis museet ønsker at foretage udgravninger, vil dette forsinke og fordyre projektet.

Tilladelse

Inden etablering af et jordvarmeanlæg kræves altid tilladelse fra kommunen.

Eftersyn

Det er lovpligtigt med et årligt eftersyn.

Økonomi

Med et jordvarmeanlæg til sognegården bliver varmeregningen typisk 60 – 65 øre pr. kWh varme. Det er en lidt højere pris end for præstegården, hvilket skyldes, at der kun kan opnås nedslag i elafgiften til private boliger. Den strøm, som varmepumpen bruger i sognegården afregnes således til fuld pris.
Der findes andre regler for den strøm, som anvendes i graverfaciliteterne. Her kan der opnås en delvis refusion af moms og elafgift, men det kræver, at elforbruget registreres særskilt, typisk med en bimåler.
Hvis sognegården opvarmes med oliefyr, vil der typisk være en besparelse på 40 – 50 % ved konvertering til jordvarme. Hvis der opvarmes med naturgas, vil der normalt ikke kunne opnås nogen nævneværdig besparelse.​

Sognegård

Ny sognegård med velfungerende jordvarmeanlæg
– uden for fjernvarmeområde


Læs mere:

Varmepumpelisten: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten

VarmePumpe-Ordningen: www.vp-ordning.dk

Mere info: http://www.energitjenesten.dk/vp-jordvarme.html

Beregn varmeprisen: http://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html

EcoDesign krav: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A165%3A0028%3A0036%3ADA%3APDF